پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش

آیا تجارت شما کربن دوست است؟

شواهد قابل توجهی وجود دارد که تغییرات آب و هوایی به دلیل فعالیت‌های انسانی‌ رخ داده است و برای مقابله با آن، اکثریت کشورها برنامه هایی برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای که به اتمسفر وارد می شوند در نظر گرفته ا‌ند. این گازها، به ویژه دی اکسید کربن، باعث گرمایش جهانی می شوند. بنابراین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قطعا به محیط زیست کمک شایانی خواهد کرد. برای کاهش انتشار