پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش
صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'زباله های زیست تخریب پذیر'

زباله‌های خود را با محیط زیست سازگار کنید

زباله‌های خود را با محیط زیست سازگار کنید فرایند بازیافت مهم است و نقش بسیار مهمی‌ را در توسعه پایدار ایفا می‌کند. لیکن از انرژی و منابع استفاده می‌کند. از این رو یک هزینه خالص زیست محیطی‌ در نظر گرفته می شود. بسیاری از محصولاتی که ما گمان می‌کنیم که » بازیافتی« هستند در واقع »بی‌ رویه« می باشند و حتی پس از بازیافت، ما کماکان با کیسه‌های زباله در