پشتیبان 1
پشتیبان 2
کارشناس فروش

تاریخچه صنعت بسته بندى

تاریخچه صنعت بسته بندى مقدمه از آنجائیکه بسته بندی از ابزارهای مهم در بعد ملی و بین المللـی اسـت لـذا نقش کلیدی خود را دارد . افزایش ، کاهش موجودی انباربه حداکثر رسـاندن سود بنگاههای تولیدی نشان داده است . بنگاههای اقتصـادی بـرای تقویـت قدرت رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی ، سالهاست کـه بـه موضـوع بسته بندی توجه دارند و از طراحی ، گرافیک ، رنگها و به کاربردن بسته