پشتیبان سایت
کارشناس فروش
صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'نانو کامپوزیت پایه پلیمری'

نانو کامپوزیت ها چیست

نانو کامپوزیت ها چیست بسته بندی مواد غذایی راهکاری حیاتی برای تضمین ایمنی آنها اســت. فیلم های پلیمــری نفتی به دلیل قابلیت شــکل پذیری آســان، قیمت ارزان، ســبکی، مقاومت شــیمیایی باالا، تنوع خواص فیزیکی، قابلیت درزبندی به وسیله حرارت، چاپ پذیری خوب، و فرایند تولید آســان، به طور گســترده در صنایع بسته بندی مورد اســتفاده قرار میگیرند. با این حال، با توجه به رشــد روزافزون جمعیت و نیاز بــه حفظ